Λιπαντικά Cyclon

Τα λιπαντικά CYCLON διατίθενται στην αγορά από το 1987, ενώ υπάρχουν πάνω από 200 τύποι λιπαντικών για την αυτοκίνηση για την ναυτιλία, την αεροπλοΐα και για κάθε είδους βιομηχανική χρήση, κερδίζοντας διαρκώς νέους ικανοποιημένους πελάτες και καταναλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πάνω από 30 χώρες.
Ο σύγχρονος έλληνας καταναλωτής - αυτοκινητιστής, επιλέγει προϊόντα λίπανσης που κατορθώνουν να συγκεράσουν την κορυφαία ποιότητα με την οικονομική τιμή. Τα νέα λιπαντικά Cyclon υπερκαλύπτουν όλες τις ανάγκες των όλων σύγχρονων κινητήρων, βενζίνης, πετρελαίου, αλλά και αερίου αφού είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2008 και υπερκαλύπτουν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Τα approvals των διαφόρων κατασκευαστών που διαθέτουν τα λιπαντικά (π.χ. VW, Mercedes Benz κλπ), αλλά και η συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα (ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ) και το εξωτερικό είναι η εγγύηση σχετικά με την ποιότητα των λιπαντικών Cyclon.
H διασφάλιση της καθαρότητας του κινητήρα, οι επιδόσεις, αλλά και η οικονομία καυσίμου είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των λιπαντικών κινητήρων Cyclon

Τελευταία Νέα

Top
 

Законодателство

РЕГИСТРАЦИЯ, ОЦЕНКА И ОДОБРЕНИЕ НА ХИМИКАЛИТЕ (REACH)

Основните смазочни материали, произведени или внесени в Европа, трябва да бъдат регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Това задължение се отнася както за производителите на първични продукти,

Целта на REACH е да осигури здравето и безопасността на потребителите във веригата на доставки (индустриални потребители, професионалисти и потребители). Резултатът от REACH е създаването на разширен информационен лист за безопасност за регистрираните химикали.

КЛАСИФИКАЦИЯ, ЕТИКЕТИРАНЕ И ОПАКОВАНЕ (CLP)

Във връзка с REACH, Регламент (EC) 1272/2008 (CLP) определя условията за класифициране, изисквания за етикетиране и опаковане на смазочни продукти според техните опасни характеристики. Целта е да се информират потребителите по веригата за доставки по подходящ и разбираем начин относно потенциалния риск при употребата на химикали.
С прости думи, етикетът на контейнера осигурява цялата необходима информация за правилното използване на смазочните материали.

РАМКОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОТПАДЪЦИ

Както националното законодателство (закон 4042/2012), така и европейското (Директива 2008/98 / ЕО) създадоха рамката за управление на отпадъците от смазочни масла. Производителите и потребителите на смазочни материали трябва да спазват тази рамка. Законодателството приема резултатите от оценките на жизнения цикъл и налага йерархия на управлението на отпадъците:

  • Предотвратяване: първият избор.
  • Подготовка за повторна употреба
  • Рециклиране: да се произвеждат продукти за първоначална употреба.
  • Друго възстановяване (например възстановяване на енергия)
  • Изхвърляне / изхвърляне: най-малко предпочитаният маршрут

 

Тъй като (a) ALE не могат да бъдат използвани за торене и (б) те са опасни отпадъци, първите два етапа не могат да бъдат приложени. По този начин, съгласно законодателството, рециклирането (повторното дефрагментиране) е предпочитаният процес на управление. Производителите на ALE отговарят за управлението на отпадъците си.

07